Algemene voorwaarden Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

 

Algemeen

 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dienstverlening afneemt bij Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

 • Fibbe SCL overhandigt de algemene voorwaarden aan cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Op verzoek van cliënt licht Fibbe SCL de algemene voorwaarden mondeling toe.

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen cliënt en Fibbe SCL gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst).

 • Fibbe hulp aan kinderen en jongeren met een Verstandelijke Beperking (Fibbe VB) is een activiteit van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling.

 • Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

 • Fibbe SCL kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met cliënt. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

Totstandkoming overeenkomst

 • Fibbe SCL doet een aanbod aan cliënt waarin te leveren modules en/of diensten nauwkeurig zijn beschreven.

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer cliënt het aanbod van Fibbe SCL aanvaardt.

 • De overeenkomst bevat in ieder geval: een beschrijving van de te leveren module en/of dienst waar cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van cliënt komen en een kopie van deze algemene voorwaarden.

 

Privacy

 • Fibbe SCL legt indien nodig gegevens vast van ouders, kinderen en anderen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Fibbe SCL houdt zich aan de zaken zoals deze zijn vastgelegd in de wet - en regelgeving. Hierin staat onder meer het vertrouwelijk omgaan met gegevens.

 • Een dossier wordt conform wetgeving bewaard. Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 • Indien Fibbe SCL bij een gesprek een collega in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, is toestemming van cliënt noodzakelijk.

 

Client

 • Cliënt geeft Fibbe SCL, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

 • Cliënt moet Fibbe SCL of andere personen in opdracht van de Fibbe SCL de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren.

 

Klachtenregeling

 • Over (vermeende) fouten of beslissingen kan cliënt een klacht indienen. Client dient zich allereerst te wenden tot zijn behandelaar. Als behandelaar en cliënt er niet uitkomen is een gesprek met de directie van Fibbe SCL een volgende stap. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen cliënt en behandelaar kan cliënt zich ook direct wenden tot de directie van Fibbe SCL.

 • Als de klacht niet  naar tevredenheid opgelost wordt, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • Geschillen tussen cliënt enerzijds en de Fibbe SCL anderzijds over de uitvoering van de overeenkomst, kunnen door de cliënt aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

 • Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 2.500 euro niet te boven gaat.

 

Veiligheid

 • Fibbe SCL neemt medeverantwoordelijkheid als er signalen zijn die er op wijzen dat, de veiligheid van een kind niet langer gegarandeerd kan worden, de rechten van het kind bedreigd worden, er sprake is van mishandeling of verwaarlozing.

 • Fibbe SCL bespreekt dergelijke signalen allereerst met de ouders en indien nodig ook met andere betrokkenen. In ernstige situaties, als de situatie acuut gevaarlijk is, wordt melding gemaakt bij het AMK (het Advies - en Meldpunt Kindermishandeling).

 

Samenwerken

 • Fibbe SCL respecteert de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van cliënten. Andersom verwachten wij dat ook van onze cliënten. Fibbe SCL accepteert geen discriminatie, bedreiging of geweld.

 • Indien grenzen worden bereikt of overschreden wordt aangifte gedaan om onze cliënten, medewerkers en collega’s te beschermen.

 

Betaling

 • Cliënt is aan Fibbe SCL de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen modules en/of diensten.

 • Voor de overeengekomen modules en/of diensten stuurt Fibbe SCL een duidelijke en gespecificeerde factuur aan cliënt.

 • Fibbe SCL stuurt na het verstrijken van de eerste betalingstermijn van 14 dagen een betalingsherinnering en geeft cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

 • Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Fibbe SCL gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Beëindiging overeenkomst

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege als de module en/of dienst is geleverd.

 • De overeenkomst eindigt bij wederzijds goedvinden.

 • Cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mits de tot dan toe gemaakte kosten voor geleverde modules en/of diensten zijn voldaan.

 • Fibbe SCL kan de overeenkomst slechts opzeggen om gewichtige redenen, mits Fibbe SCL de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met cliënt heeft besproken en de cliënt gewezen heeft op de mogelijkheid een klacht in te dienen.