Behandeling, wat wij kunnen bieden

Ouder en kind

 • Psycho-educatie - voorlichting over de beperking van een kind

 • Pivotal Response Treatment - als een kind met een autismespectrumstoornis te weinig interactie heeft met zijn omgeving

 

Ouders en docenten

 • MediatietherapieOudertraining, Drie keer groei - bij problemen met opvoeden, bij moeilijk hanteerbaar gedrag

 

Kind

 • Speltherapie - als een kind niet lekker in zijn vel zit en hier moeilijk over kan praten

 • (Cognitieve) gedragtherapie - als een kind een disfunctionele wijze van denken heeft of niet lekker in zijn vel zit

 • EMDR - bij psychische klachten van een kind zoals faalangst, nare dromen en slaapproblemen

 • Medicamenteuze behandeling - als een kind te onrustig is om nieuw gedrag aan leren

Psycho-educatie

Psycho-eductie is het geven van voorlichting over wat een beperking daadwerkelijk inhoudt. Waarom het kind bepaald gedrag laat zien is soms moeilijk te begrijpen. Het doel van psycho-educatie is om ouders en/of docenten meer kennis te geven over het kind waardoor er meer begrip ontstaat.

Mediatietherapie

Mediatietherapie is een veel gebruikte werkwijze in de gedragstherapie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Mediatietherapie is gericht op ouders en docenten en vindt plaats in de 'eigen' omgeving van het kind. Problemen bij kinderen zijn niet los te denken van de omgeving waarin ze leven en opgroeien, de thuis- of schoolsituatie. Door middel van observatieopdrachten wordt sterke en zwakke vaardigheden in kaart gebracht van zowel kind als ouders. Vervolgens worden vaardigheden aangeleerd die dagelijks toegepast kunnen worden bij het opvoeden. Het doel is om via ouders en/of de docent gedragsveranderingen bij het kind te bereiken.

Oudertraining

Oudertraining gaat een stap verder dan psycho-educatie.  Bij oudertraining oefenen wij samen om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. Wij brengen stressvolle situaties in kaart en bedenken samen een aanpak en oefenen daarmee. Het doel is om te komen tot een praktische aanpak van ongewenst gedrag.

Speltherapie

Speltherapie wordt ingezet voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten maar er niet of moeilijk over kunnen spreken. Met spel kun je in contact komen met de belevingswereld van het kind. De wijze van spel geeft meer duidelijkheid over het niveau en hoe het kind zaken beleefd. In het spel kun je ook oefenen met ander gedrag.  Het doel is om middels speltherapie bij te dragen aan een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer oplossingsvaardigheden.

 

Speltherapie kan helpen voor kinderen bij het verwerken van nare gebeurtenissen, zoals:

 • het overlijden van een geliefd iemand

 • echtscheiding

 • (seksueel)misbruik

 • getuige zijn geweest van (huiselijk) geweld, een (verkeers)ongeluk, oorlog, etc.

 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden

Pivotal Response Treatment

Pivotal response treatment (PRT) is een behandelmethode voor kinderen met een autismespectrumstoornis, waarbij het accent ligt op het verbeteren van de interactie. Bij de behandeling spelen ouders met hun kind. Tijdens het spelen worden technieken aangeleerd om de interactie tussen ouders en kind te verbeteren. De interesses van het kind worden als uitgangspunt genomen, plezier in het contact staat centraal. Doel is het verbeteren van de sociale en communicatieve vaardigheden, en het verminderen van gedragsproblemen.

Drie keer groei

Drie keer groei is een oudertrainingsprogramma met praktische lessen waarin je de basis leert van competentie gericht werken met het kind. In zes lessen komen de basisprincipes van competentie gericht opvoeden aan bod en oefenen wij die ook met het kind erbij. Na deze zes lessen leren wij samen hoe de basisprincipes kunnen worden toegepast in praktijk. Wij kijken daarvoor samen naar de dagelijkse routine van het kind. Het doel is om op eigen kracht problemen op te lossen en competentie te vergroten in het opvoeden.

(Cognitieve) Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij gekeken wordt naar (disfunctionele) denkpatronen die negatief gedrag veroorzaken en in stand houden. Samen gaan wij de disfunctionele denkpatronen vervangen door meer realistische standpunten en gedachten. Dit doen wij door specifieke cognitieve (praat) oefeningen en opdrachten. Het doel is anders leren denken en daardoor anders leren doen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een individuele behandeling van het kind die ingezet kan worden wanneer de oorzaak van het gedrag of stagnatie in de ontwikkeling gerelateerd is aan een psychische klachten.  Doel van EMDR is het verwerken van nare ervaringen waardoor het probleemgedrag vermindert of verdwijnt.

 

EMDR kan helpen voor kinderen met (faal)angstklachten,  nare dromen, slaapproblemen, concentratieproblemen, herbelevingen of verhoogde prikkelbaarheid.

Medicamenteuze behandeling

Doel van een medicamenteuze behandeling door een psychiater is te komen tot symptoom vermindering waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om nieuw gedrag aan te leren.