Diagnostiek, wat wij kunnen bieden

Basisonderzoek

Met het basisonderzoek maken wij een heldere analyse van kind- en omgevingsfactoren met het doel de aanpassingsproblemen van het kind in kaart te brengen op alle gebieden van dagelijks functioneren. Daarnaast wordt vastgesteld of verdiepend onderzoek nodig is.  Eerder verricht onderzoek wordt hierbij zoveel mogelijk meegenomen. Het basisonderzoek bestaat uit:

 • Het bepalen van het niveau van sociale redzaamheid (door middel van Vineland)

 • Een competentieanalyse (observatie thuis en op school en het invullen van een vaardigheidslijst)

 • Een onderzoek naar de sociale informatieverwerking

Sociale zelfredzaamheid

Met behulp van een vragenlijst wordt een interview afgenomen bij een ouder, verzorger of begeleider die het kind goed kent. Doel van dit onderzoek  is een goed beeld te krijgen van de sociale redzaamheid van het kind.

Competentie analyse

Door middel van observaties thuis en op school en het invullen van een semi gestructureerde vragenlijst wordt vastgesteld in welke mate taken en vaardigheden in balans zijn.

Het doel is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de gedrags-problemen van het kind door de vaardigheden en vaardigheids-tekorten in beeld te brengen.

Sociale informatieverwerking

Doel van dit onderzoek is om te bepalen of er een relatie is tussen de sociale informatieverwerking en de gedragsproblemen van het kind. Het onderzoek wordt "digitaal" afgenomen middels een hiervoor speciaal ontwikkeld programma.

Verdiepend onderzoek

Verdiepend onderzoek kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande onderzoeken:

 • Een intelligentieonderzoek

 • Een kinderpsychiatrisch onderzoek

 • Een neuropsychologisch onderzoek

 • Een klinisch genetisch onderzoek of een consultatie met een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG arts) via doorverwijzing door de psychiater

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten (IQ) van het kind  in kaart gebracht. Het doel is om een goed beeld te krijgen welke eisen er aan het kind gesteld kunnen worden om over- of onderschatting te voorkomen.

Neuropsychologisch onderzoek

In een neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Vaardigheden die onderzocht worden zijn onder andere aandachtsregulatie, geheugen, planning en sociale informatieverwerking.  Door middel van verschillende taken wordt duidelijk wat de sterke en zwakke vaardigheden van het kind zijn.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de manier waarop een kind informatie verwerkt, om vervolgens praktische adviezen te geven die ervoor zorgen dat een kind optimaal gebruik kan maken van zijn (leer)omgeving.

Kinderpsychiatrisch onderzoek

Het onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater en/of de GZ psycholoog bestaat uit

 • een uitgebreide ontwikkelingsanamnese

 • een observatie op school/dagbesteding en/of thuis

 • stoornisspecifieke diagnostiek

 • onderzoek naar de sociale redzaamheid

Het doel van het kinderpsychiatrisch onderzoek is om te bepalen of het gedrag dat het kind laat zien verklaard kan worden vanuit het ontwikkelingsniveau of dat er sprake is van kenmerken behorend bij psychiatrische problematiek.