Wordt je rekening vergoed?

Fibbe Hulp aan kinderen en jongeren met en verstandelijke beperking (Fibbe VB) is een activiteit van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling en biedt onder andere basis geneeskundige gezondheidszorg (basis GGZ). Basis GGZ is voor hulp bij lichte tot matig ernstig psychische problemen.

 

 • Onder de 18 jaar

De kosten voor basis GGZ worden vergoed door de gemeente waarin je woont. Wij hebben voor 2015 contracten afgesloten met de gemeenten in de regio's Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. Dit zijn de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

 

 • 18 jaar en ouder

De kosten voor basis GGZ worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je zelf de kosten moet declareren bij je zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per polis en per verzekeraar. Vraag je verzekeraar vooraf om deze informatie, voorkom onverwachte kosten.

 

Zowel bij gemeente als zorgverzekeraar geldt dat om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • een verwijsbrief nodig is van je huisarts, jeugdarts of medisch specialist, en

 • er moet worden vastgesteld of het probleem van je kind gerelateerd is aan een psychische stoornis die voor basis GGZ vergoeding in aanmerking komt. Dit doen wij tijdens een "intake". Als dit is vastgesteld bepalen wij op basis van ernst, risico, complexiteit en verloop van klachten welke van de vier zorgproducten van de basis GGZ voor je kind het best passend is. Deze vier zorgproducten (kort, middel, intensief of chronisch) verschillen in benodigde behandeltijd. Met behulp van onder andere ons aanbod wordt een behandelplan opgesteld.

 

 • Onder de 18 jaar

De rekening zal door ons rechtstreeks bij de gemeente worden gedeclareerd.

 

 • 18 jaar en ouder

Het maximumtarief 2015 dat wij bij jou in rekening brengen is afhankelijk van het zorgproduct (kort: Euro 461, middel: Euro 787, intensief: Euro 1234 en chronisch: Euro 1138).

Als blijkt tijdens de intake of aan het begin van de behandeling dat:

 • het probleem niet gerelateerd is aan een psychische stoornis, of

 • de problematiek te zwaar is voor basis geneeskundige gezondheidszorg, of

 • je vroegtijdig, na de eerste behandeling, de behandeling wil afbreken (bijvoorbeeld omdat je een andere behandelaar prefereert)

dan is het maximumtarief 2015 wat wij bij jou in rekening mogen brengen Euro 188 voor de intake en/of (eerste) behandeling.

Wordt je rekening niet vergoed of wil je zelf betalen?

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf te betalen voor een product uit als het product geen onderdeel uitmaakt van de behandeling van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek). Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn om een intelligentieonderzoek af te laten nemen bij je kind ten behoeve van een juiste schoolkeuze. Klik hier voor de tarieven van onze producten.

 

Als je over een PGB budget beschikt - beheert door het Servicecentrum PGB -  dan kun je gebruik maken van je trekkingsrecht. Een strippenkaart is een voorbeeld van een product dat veel afgenomen wordt door ouders met een PGB budget.

 

Het kan zijn dat het probleem van je kind gerelateerd is aan een psychische stoornis die voor basis GGZ vergoeding in aanmerking komt echter je bent bereid de rekening zelf te betalen (je bent bijvoorbeeld woonachtig in een andere gemeente dan hierboven vermeld). Wij zijn dan verplicht de behandeling aan te bieden in de vorm van de vier zorgproducten (kort, middel, intensief of chronisch). Het bovengenoemde maximumtarieven 2015 zijn dan ook van toepassing.

 

Als uit de intake blijkt dat er sprake is van psychische problematiek die niet voor basis GGZ vergoeding in aanmerking komt kun je besluiten voor eigen rekening behandeld te worden als wij tenminste de benodigde hulp kunnen bieden. Het maximumtarief 2015 wat wij in rekening mogen brengen voor een consult is dan Euro 95. Wil je dit niet, dan wordt je terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding van de huisarts of maatschappelijk werk.

 

Het is mogelijk dat psychische problematiek die niet vergoed wordt door de gemeente wel vergoed wordt vanuit je aanvullende ziektekostenverzekering.

Rol van de school bij de ondersteuning van leerlingen

Scholen hebben zorgplicht (lees hier meer over). Dit betekent dat scholen op basis van beschikbare informatie moeten inschatten of en welke ondersteuning een leerling nodig heeft. De school regelt extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs.

Deze inschatting moet een school maken voor kinderen die nieuw zijn op school en kinderen die al op school zitten. Het maken van een inschatting is lastig, maar wel bepalend voor de ontwikkeling en toekomst van je kind.

Rol van de gemeente als meer hulp nodig is

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te bieden. Een gemeente moet hulp bieden als een kind of ouder(s) er op eigen kracht niet uitkomen. Dit kan hulp zijn bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of maatschappelijk participatie van een kind. De gemeente bepaalt of je wel of geen toegang krijgt tot (jeugd)hulp.

 

Elke gemeente is verantwoordelijk om deze toegangsfunctie goed te organiseren. In gesprek met kind en zijn omgeving (onder andere ouders en school) wordt de hulpvraag in kaart gebracht. De gemeente beslist uiteindelijk ook welke voorziening een jeugdige nodig heeft.

 

Naast de gemeente kunnen ook een huisarts, jeugdarts of medisch specialist doorverwijzen naar jeugdhulp.